Skip to main content

Handelsbetingelser

Generelt
Nedenstående betingelser er gældende for samtlige af Solheim Kitchens afsluttede, underskrevne og godkendte  ordrebekræftelser.​

Afvigelser herfra har alene gyldighed, såfremt de er skriftligt bekræftet af Solheim Kitchen.

Tilbud og ordrebekræftelser
3D-tegninger er anvisende, fx ift. farver og bordplader/overflader, men også ift. at computerprogrammer forudsætter perfekte, lige vægge, lofter og gulve, rette vikler på hjørner, optimal rør- og afløbsføring, mm.

Tilbud afgives på baggrund af de mål, der er oplyst på det fremsendte tilbud. Tilbuddet er bindende i forhold til det tegnede køkkendesign og de mål, der oplyses på den tegning, som kunden modtager ved tilbudsfremsendelse, og prisen for det tegnede er fast i en måned fra tilbudsdato.

Såfremt Solheim Kitchen forestår montagen/byggeentreprisen, gør vi dog opmærksom på, at prisjusteringer kan forekomme: I praksis, og for at sikre et håndværksmæssigt optimalt resultat af det faktisk byggede på den fysiske lokation, monterer Solheim Kitchen håndværkere kundens køkken ift. rummets, og ikke ift. tilbuddets mål. Målene på de aftalte materialer kan ændre sig lidt i forbindelse med den konkrete opsætning i de konkrete fysiske rammer, fx: pga. et skævt gulv eller en buet væg, mm.

Ændringer til en større materialeværdi vil blive tillagt eller fratrukket fakturaen.​ Sådanne prisændringer er baseret på, hvad håndværkerne møder i virkeligheden, og kommunikeres løbende til kunden, hvis et større justeringsbehov opstår. Dette sikrer, at Solheim Kitchen kan levere et resultat, der i finish og udførelse er fagligt korrekt og æstetisk nærmer sig den fremsendte tegning bedst muligt, med mindre andet aftales undervejs i byggeriet.

Ligeledes afgives tilbud på bordplader af faste materialer som sten og dekton som overslag, da målene kan ændre sig en anelse efter at producentens konsulent måler op på stedet, og ofte efter at køkkenelementerne er monteret. Bordpladeproducenterne leverer med forbehold for tolerancer på 2-4 mm på det faktisk leverede.

Kunden opfordres nøje til at sikre sig, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med sine ønsker og de ting, som er aftalt med den pågældende Solheim Kitchen-konsulent. Herunder materialevalg, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, leveringsadresse, leveringstidspunkt samt fakturaadresse.​

Kundens accept af tilbuddet er bindende. Den underskrevne ordrebekræftelse er samtidig en bekræftelse for, at ordren sættes i produktion, og der kan herefter ikke uden skriftlig aftale ændres i ordren. Ændringer til ordren er altid gældende i forhold til rettefristen for ordren.​

Ændringer i ordren kan betyde længere leveringstid og/eller dellevering af ordren. Delleveringer kan betyde øgede fragtomkostninger, som faktureres til kunden.​

Levering
Levering og leveringsbetingelserne sker i henhold til ordrebekræftelsen.​ Leveringsdatoen og det omtrentlige tidspunkt for leveringen vil blive meddelt pr. mail, telefonisk eller pr. brev, i løbet af ugen før den aftalte leveringsuge.​ Ændring af leveringstidspunkt kan ikke ske efter fabrikkens deadline på den aktuelle ordre.​

Såfremt forsinkelse eller ændring(er) af leveringstidspunkt fra kundens side har påført Solheim Kitchen ekstraomkostninger til opbevaring eller  anden omkostning, kan Solheim Kitchen kræve disse dækket og til sikkerhed for betaling heraf, holde produkterne tilbage. Gældende takster for lagerleje samt evt. ekstraomkostninger for kørsel oplyses ved forespørgsel.​

Evt. udsættelse af leverance/montage berettiger ikke til udsættelse af betaling for ordren.​

Kunden er forpligtet til at anvise chaufføren en tør og ryddet plads til afsætning af leverancen. Det er vigtigt at leverancen kan placeres i et andet rum, end det rum, hvor køkkenet/skabselementerne/badrumsprodukterne skal monteres. Ligesom der ved leverancen skal kunne forefindes frie adgangsveje. Det er købers ansvar at sikre sig den fornødne holdbare afdækning af gulve, trapper m.m., således at leveringen kan ske med sækkevogn og uden risiko for skader på såvel varer som bolig.​

Ansvar for leverancen, herunder forsikringsansvar overgår til kunden, når varerne er leveret på den aftalte adresse.​

Solheim Kitchen er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, som nærmere beskrevet i Købelovens § 24

Returbestemmelser
Varer tages ikke retur uden foregående aftale. Specialfremstillede, fabrikssamlede eller monterede produkter, samt bordplader skåret på mål tages ikke retur. Ved returnering eller ombytning af standardprodukter beregnes et gebyr på 30% af  produktets værdi i henhold til fakturaprisen. Returnering skal ske senest 14 dage efter levering i ubrudt og ubeskadiget  emballage.​

Betaling
De aktuelle betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen eller tilbuddet.​

Ved delleverancer er hver enkelt leverance med samme retsvirkning forfalden til betaling ved hver dellevering.​

Solheim Kitchen forbeholder sig ret til at tilbageholde en leverance, såfremt den aftalte betalingsplan ikke er overholdt.​

Ejendomsforhold
Solheim Kitchen forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil fuld og endelig betaling inkl. evt. påløbne renter har fundet sted.​

Garanti og reklamation
Afhjælpning af fejl og mangler sker i henhold til Købelovens regler.​

Solheim Kitchen yder 30 års funktionsgaranti på skabselementer og låger, og 5 års garanti på alle bevægelige metaldele, som f.eks. hængsler, skuffeskinner, trådkurve og karruseller. På elektrisk servo-drive systemet yder vi 3 års funktionsgaranti.​

Det forudsættes, at produkterne er korrekt monteret og vedligeholdt som foreskrevet. Slitage, unormal brug og/eller forkert montage af tredjepart, er ikke omfattet af garantien.​

Naturmaterialer er normalt sammensat af flere stykker, der er kendetegnet ved unikke farvenuancer, og strukturer kan derfor være forskellige. Fugtighed, lys og varme påvirker endvidere naturmaterialerne.​ Solheim Kitchen kan ikke tilbyde garanti mod at naturmaterialer ændrer karakter over tid, ligeledes ej heller at naturmaterialer kan arbejde under temperaturpåvirkninger og unormale luftfugtighedsforhold. Naturmaterialer anbefales at blive opbevaret ved rumtemperaturer mellem 14 og 26 grader celsius.

Kunden er forpligtet til at undersøge produkter og evt. montering straks efter montagen.​

Såfremt ordren har mangler, har kunden reklamationsret iht. Købeloven.​

Kunden er forpligtet til at gøre Solheim Kitchen opmærksom på eventuelle fejl og mangler indenfor rimelig tid efter at kunden burde have opdaget manglen. Ved synlige fejl og mangler skal kunden reklamere senest 5 dage efter modtagelsen og inden produktet monteres og/eller forarbejdes og/eller ibrugtages.​

Solheim Kitchen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab i forbindelse med levering eller evt. reklamationer.​

Solheim Kitchen
by Furesø Køkken ApS ​
Gammel Kongevej 37A​
1610 København ​